Monday, November 28, 2011

SISTEM BUMI

PROJEK GEOGRAFI
ALAM SEKITAR FIZIKAL PRA-U (STPM)
TEMA 1: SISTEM BUMI.
 BAB 1 : KONSEP, CIRI ,DAN JENIS ALAM
SEKITAR FIZIKAL.
BAB 2 : SISTEM SURIA DAN SISTEM BUMI.
BAB 3 : TENAGA DAN PERANANNYA KEPADA SISTEM BUMI.
NAMA PELAJAR :
1. NUUR RAFIDAH BINTI BAHARUDDIN.
(910407-14-5870)
2. NORFUZIATY BT MOHD FUAD.
(910207-14-5374)

TEMA 1
BAB 1: KONSEP,CIRI,DAN JENIS SISTEM ALAM SEKITAR
FIZIKAL.
SOALAN 1:
a) Huraikan jenis-jenis sistem alam fizikal. [10 markah]

b) Berdasarkan contoh-contoh tertentu,tunjukkan keadaan saling bergantung
antara sistem-sistem bumi. [15 markah]

Jawapan:
a) terdapat 3 jenis sistem alam sekitar fizikal iaitu:
 Sistem terpencil (isolated system): sistem jenis ini
mempunyai sempadan tertutup dan tidak membenarkan keluar masuk
tenaga dan bahan ke dalamnya.Siskem ini terdapat di dalam makmal
sahaja.
 Sistem tertutup (closed system): sistem ini mempunyai
sempadan tertentu yang hanya Membenarkan pertukaran tenaga sahaja
tetapi tidak membenarkan pertukaran bahan.
Contohnya bumi dengan matahari iaitu bumi menerima tenaga sahaja daripada
matahari.
 Sistem terbuka (open system): sistem yang membenarkan
keluar masuk tenaga dan bahan Menerusi sempadannya. Sistem ini akan
bergerak dab beroperasi sampai ketahap stabil. Sistem Ini banyak
terdapat di alam nyata. Contohnya sistem cerun,sistem hutan dan lainlain.
b) Saling kebergantungan antara sistem-sistem bumi ialah:
Sistem bumi terdiri daripada empat sistem alam sekitar fizikal yang saling
berinteraksi dalam Hubungan yang kompleks iaitu sistem geomorfilogi,sistem
atmosfera,sistem ekologi dan sistem hidrologi. Sebarang perubahan atau gangguan
kepada sesebuah sistem akan turut mempengaruhi sistem-sistem Yang lain.
Contohnya saling kaitan dalam konteks kitaran hidrologi,proses sejatan berlaku di
permukaan air seperti laut,di ikuti pula oleh proses pemeluwapan dan kerpasan
berlaku dalam sistem atmosfera. Seterusnya proses pintasan/cegatan silara dari
tumbuh-tumbuhan yang berlaku dalam sistem ekologi. Air hujan yang turun akan
sampai ke permukaan sehingga berlaku proses larian permukaan dan proses Infitrasi
yang berlaku dalam sistem geomorfologi.
Akhirnya rembesan aliran air bawah tanah, kuifer yang membekalkan air kepada
sungai, tasik, kolam dan empangan dalam, sistem hidrologi. Dalam konteks ini sistem
hidrologi sendiri bertindak sebagai proses dan penyedia air manakala sistem-sistem
lain sebagai medium/bahantaranya kerana peringkat-peringkat dalam, kitaran
hidrologi akan melibatkan keempat-empat sistem tersebut.

Soalan 2:
a) Jelaskan maksud sistem dari sudut alam sekitar fizikal. [6 markah]
b) Huraikan cirri-ciri sistem alam sekitar fizikal. [7 markah]
c) Merujuk contoh-contoh yang khusus,tunjukkan kesan terhadap sistem-sistem
fizikal yang lain apabila sesuatu sistem mengalami perubahan. [12 markah
Jawapan:

a) Maksud sistem :
Sistem adalah satu set angkubah/pembolehubah atau unsurunsur/
objek/komponen-komponen Yang saling bertindak antara satu sama lain
sebagai satu keseluruhan yang kompleks untuk Mencapai keseimbangan bagi sesuatu
sistem.

b) Ciri-ciri sistem alam sekitar fizikal :
Sesuatu sistem itu mempunyai
 Objek-objek/komponen/pemboleh ubah/angkubah yang saling
berinteraksi antara satu sama lain.
 Mempunyai sempadan tertentu yang jelas dan boleh dibezakan dengan
sistem lain.
 Mempunyai jisim/bahan seperti air,mineral yang boleh keluar masuk
dari sempadan sistem tersebut.
 Mempunyai tenaga yang boleh mengalir,masuk dan keluar dari
sempadan sistem itu.
 Kesemua angkubah/objek berinteraksi untuk mencapai kestabilan/tahap
keseimbangan.
 Dinamik iaitu akan mengalami perubahan/tindakbalas ke atas
sesuatu gangguan untuk mencapai keseimbangan. Tidak balas dalam
sistem boleh bersifat positif atau negatif.

c) Kesan yang dialami oleh sistem-sistem fizikal lain apabila
sesuatu sistem mengalami perubahan
Contohnya : Pemanasan suhu global. Mekanisme kesan rumah hijau dan penipisan
lapisan ozon adalah gangguan kepada sistem atmosfera. Ini kerana bajet haba yang
diterima oleh bumi menjadi tidak seumbang.Bumi telah menerima lebihan bahangan
suria menyebakan suhu dunia meningkat.
Kesannya yang akan dialami oleh sistem geomorfologi apabila litupan ais benua dan
pergunungan Cair. membanjiri laut, menenggelamkan daratan yang rendah di
samping meningkatkan kadar hakisan Ombak.
Kesan lain ialah penenggelaman daratan akan memberi risiko besar kepada sistem
ekologi terutama Manusia untuk hidup,mendirikan petempatan dan menjalankan
aktiviti pertanian selain pemanasan global Juga menjejaskan kesihatan manusia
dengan pelbagai penyakit seperti barah kulit,katarak mata dan lain-lain. Disamping
itu, manusia akan sentiasa panas dan tidak selesa.

Soalan 3:
a) Bezakan konsep sistem terbuka dengan sistem tertutup. [6 markah]
b) Pilih satu jenis sistem terbuka :
1:Huraikan peranan tenaga suria terhadap sistem tersebut. [7 markah]
2:Terangkan kepentingan sistem yang anda pilih itu kepada sistem-sistem alam
sekitar fizikal yang lain. [12 markah]
Jawapan:

a) perbezaan antara sistem terbuka dengan suistem tertutup
Sistem terbuka mempunyai sempadan tertentu yang hanya
membenarkan pertukaran tenaga Sahaja tetapi tidak membenarkan
pertukaran bahan. Contohnya bumi dengan matahari iaitu bumi
menetima tenaga sahaja daripada matahari.
Sistem terbuka adalah sistem yang membenarkan keluar masuk tenaga dan bahan
Menerusi sempadannya. Sistem ini akan bergerak dan beroperasi sampai ke tahap
stabil. Sistem ini banyak terdapat di alam nyata.Contohnya sistem cerun,sistem hutan
dan lain-lain.

b) Sistem terbuka dipilih contohnya dalam sebuah ekosistem hutan hujan
tropika.

Peranan tenaga suria terhadap sistem tersebut adalah:
1. Tenaga suria akan membekalkan tenaga untuk proses fotosintesis tenaga
itu Disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak dan asid
tumbuhan dalam daun, batang ,bunga, buah dan sebagainya.

2. Tumbuhan tersebut akan dimakan oleh haiwan lain melalui rantaian
Makanan dan memindahkan tenaga ke setiap komponen dalan ekosistem tersebut.

3. Tumbuhan-tumbuhan juga akan melakukan proses perpeluhan dan akan
tersejat peluhan ke atmosfera dengan adanya tenaga suria.

4. Tenaga suria juga akan menyejat air dari tasik,sungai dan tumbuhan melalui
proses sejat peluhan untuk membentuk wap air di atmosfera sehingga berkumpul
membentuk awan dan seterusnya menghasilkan hujan apabila berlaku pembebasan
haba pendam.

c) kepentingan ekosistem hutan hujan tropika kepada sistemsistem
alam sekitar fizikal yang lain ialah :

1. kepada sistem ekologi: Hutan hujan tropika
menjadi habitat kepelbagaian biologi khususnya
fauna seperti hidupan liar yang boleh hidup,
membesar dan membiak dengan sempurna di dalam
ekositem hutan yang stabil tanpa gangguan manusia.

2. Kepada sistem geomorfologi: Hutan hujan
tropika merupakan pelindung Daripada hakisan
tanah. Litupan tumbuhan melindungi tanih daripada
hakisan Percikan atau hempasan air hujan serta
mengurangkan kadar hakisan larian Air permukaan.
Sistem akarnya membantu mengurangkan hakisan
terutama Di cerun-cerun.

3. Kepada sistem hidrologi: Hutan berperanan
mengawal keseimbangan kitar Hidrologi iaitu
sebagai kawasan tadahan air yang akan menentukan
bekalan Air sungai, tasik, kolam, paya dan empangan
serta berfungsi menyerap air Masuk ke dalam tanah
melalui proses infiltrasi/susupan serta menjamin
bekalan air bawah tanah.

4. Kepada sistem atmosfera: Hutan tebal juga
berlakunya proses transpirasi Yang membebaskan
wap air keudara.Wap air ini akan tersejat ke
atmosfera Dan menjadi punca kepada kelembapan
udara dan seterusnya mengawal suhu Udara. Hutan
juga mengawal imbangan gas di udara apabila
menggunakan karbon Dioksida dan membebaskan
oksigen ke atmosfera.Selain itu hutan juga
berperanan mengurangkan kelajuan angin dengan
berkesan.

TEMA 1
BAB 2: SITEM BUMI
SOALAN STPM 2003:

a) Huraikan secara ringkas tentang sistem. [5 markah]
b) Walaupun jumlah tenaga matahari yang sampai ke sistem bumi sedikit tetapi
sudah cukup untuk menggerakkan sistem-sistem bumi. Jelaskan. [12markah]
c) Nyatakan peranan tenaga suria dalam mempengaruhi proses luluhawa. [8
markah]

Jawapan:
a) Sistem alam fizikal secara mudahnya boleh ditakrifkan sebagai
satu set angkubah atau unsur-unsur Yang saling bertindak atau
berhubung kait antara satu sama lain.Selain itu sesebuah sistem itu
juga Mempunyai tenaga dan bahan yang boleh masuk dan keluar dari
sistem tersebut. Tenaga khususnya Dari matahari penting sebagai
penggerak seluruh operasi sistem berkenaan. Dengan adanya tenaga
Inilah seluruh di dalam sistem fizikal itu berfungsi dan bergerak untuk
mencapai tahap keseimbangan (steady state system). Sistem-sistem
bumi juga mempunyai sempadannya sendiri du samping memiliki
sifat pemulihan kendiri (self regulation).

b) Matahari merupakan punca tenaga yang utama bagi
meneruskan kelangsungan proses dalam Sistem bumi. Peranan tenaga
suria kepada sistem bumi meliputi semua aspek seperti:
Kepada sistem suria
Semua proses dan fenomena dalam atmosfera bermula dengan
adanya tenaga haba dari Matahari. Tanpa tenaga haba, tindakan
angin, hujan atau kerpasan, ribut taufan,petir dan lain-lain Lagi
tidak akan berlaku. Sebagai contoh dalam proses kejadian hujan.
Bermula dengan tenaga Suria yang akan memanaskan permukaan
air seperti laut dan sungai. Tenaga haba yang Mencukupi di
perlukan untuk membolehkan wap-wap air naik ke udara proses
kondensasi Akan berlaku yang menunjukkan tenaga haba dalam
jisim udara tersebut semakin Berkurangan atau suhu di dalamnya
semakin rendah sehinggalah wap-wap air tadi tepu untuk Turun
sebagai hujan.
Begitu juga dengan angin, syarat yang membolehkan angin bertiup ialah ada
perbezaan Tekanan udara. Perbezaan tekanan udara ini wujud akibat perbezaan suhu
atau tenaga haba Di antara dua tempat. Mengikut hokum Boyle, apabila suhu tinggi
maka tekanan udara Menjadi rendah dan apabila suhu rendah,maka tekanan udara
menjadi tinggi. Angin akan bertiup Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Semakin
besar perbezaan tekanan ini maka angin Akan bertukar menjadi ribut, taufan,
tornando dan sebagainya.
Kepada sistem geomorfologi
Untuk membolehkan semua proses geomorfologi seperti
luluhawa, hakisan, pengangkutan Dan pemendapan berlaku mesti
ada tenaga haba dari sinar matahari. Tenaga ini akan bertukar
Kepada pelbagai bentuk khususnya tenaga potensi dan juga tenaga
kinetik. Kedua-dua tenaga inilah Yang menjadi penentu kepada
kelangsungan proses-proses geomorfologi di muka bumi ini.
Dalam proses luluhawa fizikal tenaga matahari (haba) diperlukan untuk
meningkatkan Dan menurunkan suhu mengikut perubahan siang dan malam.
Perubahan tenaga haba ini akan menyebabkan batuan menjadi panas dan sejuk dan
seterusnya tersepai. Begitu juga dengan luluhawa kimia, tenaga diperlukan untuk
membolehkannya beroperasi. Mengikut prinsip Vant Hoff Syarat mula luluhawa
bertindak ialah pada suhu 10 darjah Celsius maka kadar tindak balas kimia Batuan
akan meningkat dua atau tiga kali ganda.
Dalam proses hakisan pula,tenaga yang bertindak ialah tenaga kinetik yang
juga berasal daripada tenaga haba matahari yabg telah mengalami perubahan.
Semakin laju pergerakan Sama ada sungai,ombak,atau glasier maka tenaga kinetik
yang terhasil adalah tinggi dan ini Akan menyebabkan kadar hakisan juga menjadi
tinggi. Dalam hakisan glasier misalnya kadar Hakisan akan berganda pada musim
panas karana pada masa itu adalah banyak. Kecairan Glasier hanya berlaku apabila
mempunyai tenaga haba yang mencukupi.
Kepada sistem hidrologi
Kitar hidrologi biasanya dimulakan dengan proses sejatan
permukaan dan juga sejat peluhan Tumbuhan serta tanih. Untuk
memulakan proses dalam kitar hidrologi ini maka sejumlah tenaga
Matahari (haba) yang cukup diperlukan mengikut R.J CHORLEY
(1969) untuk memulakan Sejatan dipermukaan air laut,tasik dan
sungai memerlukan sejumlah 600 kalori tenaga haba Bagi 1 gram
air pada suhu 0 darjah Celsius dan 540 kalori tenaga haba bagi
setiap satu gram Air pada suhu 100 darjah Celsius. Hal ini
menunjukkan bahawa jumlah tenaga haba yang amat Tinggi
diperlukan bagi membolehkan kitar hidrologi bermula dan
berterusan.
Begitu juga dengan sejat-peluhan dari tumbuhan dan lembapan tanih.
Tumbuhan Memerlukan tenaga haba untuk melakukan proses transpirasi bagi
membolehkan wap-wap Air terbebas menerusi liang romanya.Semakin tinggi tenaga
haba maka kadar transpirasi Semakin meningkat.Wap-wap air ini mengalami tukaran
adiabatic,proses pemeluwapan ,Menjadi tepu dan turun kembali ke bumi sebagai
kerpasan atau hujan.
Kepada sistem ekologi
Dalam konteks ekologi,kepentingan tenaga suria boleh di lihat
daripada dua aspek. Pertama Kepentingannya kepada ekosistem
dan kedua kepentingannya kepada tumbesaran
Tumbuhan dalam ekosistem tersebut. Ekosistem melibatkan rantaian makanan, untuk
membolehkan rantaian makanan dalam ekosistem berlaku ia mesti bermula dengan
bekalan Tenaga matahari yang cukup kepada tumbuhan yang bertindak sebagai
pengeluar. Tanpa Tenaga matahari tumbuhan tidak boleh melakukan proses
fotosintesis untuk membuat makanannya. Dengan perkataan lain,tanpa tenaga
matahari maka tumbuhan tidak akan wujud. Apabila Tumbuhan tidak wujud maka
rantaian makanan tidak mungkin boleh berlaku. Justeru Kepentingan tenaga suria
kepada ekosistem adalah diperingkat asas dan permulaan rantaian makanan.

c) Tenaga suria atau tenaga matahari amat penting dalam
menentukan keterusan proses luluhawa Kimia dan juga luluhawa
fizikal.Ini boleh dibuktikan seperti berikut:

Tindakan pemanasan batuan akibat pancaran matahari.
Dalam proses luluhawa fizikal tenaga matahari (haba) diperlukan untuk meningkatkan
dan menurunkan suhu Mengikut perubahan siang dan malam.Perubahan tenaga haba
ini menyebabkan batuan menjadi Panas dan sejuk dan seterusnya tersepai.Proses ini
dinamakan sebagai pengembangan dan Pengecutan.Di kawasan gurun panas.sinaran
matahari yang terik menyebabkan suhu lazim pada waktu siang ialah antara 35
darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius sedangkan waktu Malamya menurun dengan
mendadak sehingga 5 darjah Celsius atau 0 darjah Celsius.

Perubahan suhu sekitar yang ekstrem ini akan turut mengimpak
batuan.Waktu siangnya suhu Tinggi akan memanaskan batuan sehingga mineralmineral
batuan mengalami pengembangan Manakala waktu malamnya pula suhu yang
sejuk akan menyejukkan batuan dan mineral batuan Akan mengalami pengecutan.
Pengembangan dan pengecutan yang berlaku berulang kali membolehkan Batuan itu
pecah dan tersepai dari jisim.

Tindakan ibun/fros.
Luluhawa fizikal ini berlaku di kawasan sederhana dunia yang
Mengalami empat musim.Pada musim sejuk, kerpasan seperti salji atau fros akan
memasuki Rekahan batuan dan membeku di dalamnya. Pembekuan air di dalam
rekahan ini akan menyebabkan Isi padunya bertambah sebanyak 10% dan
menambahkan kuasa tekanan sebanyak 140kg bagi setiap Satu sentimeter persegi luas
dinding rekahan batuan.Kesannya dinding rekahan mengalami
Ketegangan. Apabila tiba musim panas pancaran suria akan membekalkan tenaga
haba yang cukup Untuk mencairkan ais dalam rekahan batuan.Pencairan ais
membolehkan dinding rekahan Mengalami kenduran kerana tekanan ais semakin
berkurangan.Akibat proses beku-cair Yang berulang kali rekahan akan mengalami
ketegangan dan kenduran yang berulang kali Dan akhirnya pecah serta tersepai.

Tindakan garam.
Penghabluran garam ialah proses pemecahan batuan akibat Pembentukan hablur
garam di dalam rekahan dan rongga-rongga permukaan batuan. Kadar Sejatan yang
tinggi akibat cuaca panas yang melampau (sinar matahari yang terik) khususnya Di
kawasan gurun panas mampu menarik garam-garam galian dari dalam bumi naik ke
permukaan Melalui daya tarikan kapilari.Garam-garam galian yang naik ke
permukaan bumi ini adalah Dalam bentuk larutan.Apabila memasuki rekahan yang
hampir dengan permukaan bumi,air tersejat Ke udara meninggalkan garam-garam
galian di dalam rekahan-rekahan tersebut. proses yang berterusan Garam galian akan
bertambah besar membentuk hablur yang keras.Pembesaran hablur garam Akan
menimbulkan kuasa tekanan dan ketegangan ke atas dinding-dinding rekahan
sehinggalah Rekahan menjadi luas,dalam dan seterusnya pecah tersepai.

Begitu juga dengan luluhawa kimia, suria yang membekalkan tenaga haba amat
Diperlukan untuk membolehkan luluhawa kimia beroperasi.Mengikut prinsip
Vant hoff Syarat mula luluhawa kimia bertindak ialah pada 10 darjah Celsius dan
setiap kali suhu Meningkat sebanyak 10 darjah Celsius maka kadar tindak balas kimia
batuan akan turut Meningkat dua atau tiga kali ganda.Dengan adanya tenaga suria
yang cukup maka luluhawa Kimia boleh beroperasi dengan berkesan sekali.


SOALAN STPM 1999:
a) Bagaimanakah tenaga haba dipindahkan dari matahari ke permukaan bumi?
[5 markah]
b) Huraikan ciri-ciri yang terdapat di permukaan bumi semasa terjadinya
musim ekuinoks. [10 markah]
c) Jelaskan kesan bahangan matahari akibat penipisan lapisan ozon terhadap
manusia. [10 markah]

Jawapan:
a) Tenaga haba dipindahkan dari matahari ke permukaan bumi melalui dua cara:
 Pemindahan tenaga haba melalui bahangan
matahari.bahangan matahari akan di tapis Diserap, diserak,
dipantul oleh lapisan ozon, lapisan atmosfera dan partikel-partikel
Dalam udara.
 Pemindahan tenaga haba secara gelombang electromagnet
dan cahaya.

b) Keadaan berlakunya ekuinoks-panjang antara siang dan malam adalah sama di
semua tempat.
Ciri-ciri di permukaan bumi semasa ekuinoks:
1. Pancaran matahari waktu tengah hari tepat di atas garisan
Khatulistiwa pada 21 mac Dan 23 september.
2. Tenaga matahari maksimum di terima di kawasan
Khatulistiwa.
3. Terjadinya musim bunga di kawasan iklim sederhana.
4. Terjadinya musim luruh di kawasan iklim sederhana.
5. Kedua-dua kutub menerima cahaya matahari.
6. Perubahan tekanan udara menyebabkan perubahan tiupan
angin dan juga hujan.

d) Kesan bahangan matahari akibat penipisan lapisan ozon
terhadap manusia:
1. Kesan kepada kulit –menjadi gelap dan
terbakar.Pendedahan yang begitu lama Boleh menyebabkan
barah kulit.
2. Kesan kepada mata –merosakkan penglihatan
manusia/penyakit katarak mata.
3. Melemahkan sistem pelalian manusia (Imunisasi)
4. Kehilangan air badan sescara berlebihan.
5. Mempengaruhi genetic manusia-menyebabkan
kecacatan.
6. Kekurangan sumber makanan-akibat
perubahan/kekurangan pembentukan
Zooplankton,fitoplankton dan lain-lain.
7. Mengehadkan luar rumah akibat pemanasan global
seperti aktiviti riadah.

SOALAN 3:
a) Namakan lapan planet yang terdapat dalam sistem suria. [8 markah]
b) Kenapakah bumi dikatakan sebagai sebuah planet yang hidup.[7 markah]
c) Huraikan lima kesan yang berlaku akibat putaran dan peredaran bumi.
[10 markah]

Jawapan:
a) 8 planet yang terdapat dalam sistem suria ialah:
 Utarid
 Zuhrah
 Bumi
 Marikh
 Musytari
 Zuhal
 Uranus
 Neptun

b) Bumi dikatakan sebagai sebuah planet hidup kerana planet ini mempunyai tenaga
dari matahari. Tenaga ialah satu daya atau kemampuan untuk mengoperasi kerja atau
menghasilkan sesuatu. Tenaga terdapat dalam pelbagai bentuk seperti tenaga haba,
tenaga kinetik, tenaga potensi, Tenaga kimia dan tenaga elektrik.Tenaga bukan
sahaja penting untuk manusia dan binatang Malah ia amat penting bagi sistem bumi.

Terdapat 4 komponen yang penting dalam sistem bumi iaitu komponen
atmosfera, Litosfera, hidrosfera, dan biosfera yang menyebabkan bumi dipanggil
sebuah planet hidup. Atmosfera adalah lapisan udara di sekeliling bumi.Ketebalannya
dianggarkan melebihi 1000km Dan terbahagi kepada beberapa lapisan iaitu
troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera’ Ionosfera dan eksosfera. Setiap
lapisan ini berbeza di antara satu sama lain yang menjadi tempat Berlangsungnya
pelbagai fenomena iklim serta cuaca. Komponen kedua ialah hidrosfera.Hidrosfera
ialah semua bahagian bumi yang Mengandungi air seperti laut, tasik, paya, kolam dan
sungai. Kira-kira 70% daripada keseluruhan Muka bumi adalah terdiri daripada
komponen hidrosfera ini.Komponen ini amat penting kepada Sistem bumi seperti
membekalkan air hujan,menyerdahanakan suhu sekitar, mewujudkan
Ekosistem maritime dan lain-lain lagi di planet ini sehingga ia dikatakan sebuah
planet yang Hidup.

Komponen ketiga ialah litosfera.Litosfera atau kerak bumi merupakan
lapisan luar Bumi yang sangat pejal.Komposisi utama litosfera ialah batuan yang
terdiri daripada pelbagai Sifat kimia dan fizikal yang menyebabkan keanekaan rupa
bentuk muka bumi di litosfera. Komponen ini penting sebagai pentas untuk segala
hidupan menjadikannya habitat semla jadi dan untuk melakukan aktiviti
pertanian,perlombongan,membina petempatan dan sebagainya.

d) 5 kesan yang berlaku akibat putaran dan peredaran bumi ialah:
 Kejadian siang dan malam berlaku disebabkan
putaran bumi di atas paksinya yang condong
Pada sudut 23.5 darjah pada satah tegak.Bumi berputar dari barat ke timur.Hal ini
Menyebabkan matahari kelihatan terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah
barat.

Satu putaran bumi mengambil masa 24 jam.Semasa berputar permukaan bumi yang
Menghadap matahari akan mengalami siang manakala permukaan bumi yang
terlindung
Akan mengalami malam.

 Fenomena pasang surut air laut juga berlaku kerana
putaran bumi.Pasang surut air Laut merujuk kepada kejadian
aras air tinggi dan aras air rendah di laut. Tarikan Graviti
bulan akan menarik air laut ke permukaan bumi yang
menghadap ke bulan Menyebabkan kawasan barat dan timur
bumi mengalami pertambahan air laut atau Pasang manakala
pada masa yang sama bahagian utara dan selatan bumi
mengalami Penurunan air laut atau air surut.Kedudukan air
pasang dan surut ini akan berubah apabila Kedudukan bulan
berada di utara atau bumi dan pada masa itu bahagian barat
dan Timur bumi akan mengalami air surut manakala bahagian
utara da selatan bumi mengalami Air pasang.

 Kejadian empat musim dan kejadian gerhana pula
berlaku kerana bumi beredar Mengelilingi matahari dalam
orbitnya.Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut Arah
lawan jam.Satu edaran bumi yang lengkap mengambil masa
satu tahun. Kejadian empat musim terdiri daripada musim
bunga, musim panas, musim luruh dan musim Sejuk. Kejadian
empat musim berlaku apabila perubahan ketinggian matahari
sama Ada di garisan khatulistiwa, sartan dan jadi pada tarikhtarikh
yang tertentu.

 Kejadian gerhana berlaku apabila kedudukan
bulan,matahari dan bumi berada pada Satu satah mendatar
yang sama. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di
antara Matahari dengan bulan maka bayangan bumi akan jatuh
pada bulan kerana cahaya Matahari telah dihalang oleh
bumi.Namun begitu, gerhana bulan berlaku secara beransuransur
Iaitu daripada gerhana bulan 2/3 menjadi gerhana bulan
1/3,gerhana bulan penuh Dan kejadian gerhana bulan ini akan
berulang-ulang. Gerhana matahari pula berlaku Apabila bulan
berada di antara matahari dengan bumi maka bayangan bulan
akan jatuh Pada permukaan bumi. Cahaya matahari yang
terlindung oleh bulan menyebabkan Bayangan bulan akan
jatuh pada permukaan bumi.

SOALAN 4 :
a) Nyatakan lima sebab bumi hanya mendapat sebahagian kecil sahaja
daripada keseluruhan tenaga matahari. [5 markah]
b) Mengapakah sesetengah kawasan mengalami musim panas dan sejuk
tetapi tidak berlaku di sesetengah kawasan yang lain? [10 markah]
c) Terangkan bagaimana pengaruh matahari menentukan kegiatan pertanian
di kawasan tropika lembap. [10 markah]

Jawapan:
a) Lima sebab bumi hanya mendapat sebahagian kecil sahaja daripada
keseluruhan tenaga matahari ialah:
I. Bumi berbentuk sfera
II. Bumi berputar pada paksinya
III. Bumi beredar mengelilingi matahari
IV. Kedudukan bulan dan matahari
V. Jarak di antara bumi dengan matahari

b) Sesetengah kawasan mengalami musim panas dan sejuk tetapi tidak di sesetengah
kawasan yang lain kerana perbezaan jumlah tenaga suria yang di terima oleh sesuatu
permukaan. Terdapat factor yang mempengaruhi kadar penerimaan tenaga suria yang
berbeza-beza Oleh permukaan bumi.

Tempoh masa antara siang dan malam di kawasan yang berlainan Iklim.
Dikawasan khatulistiwa beza antara masa siang dan malamnya tidak ketara Ini
menyebabkan ia sentiasa menerima tenaga suria yang konstan dan sentiasa Tinggi
sepanjang tahun.Hal ini amat berbeza dengan kawasan kutub. Pada ketika Tertentu
tempoh siang dan malamnya adalah 24 jam.Begitu juga dengan kawasan yang
Mengalami empat musim seperti iklim sederhana,siang lebih panjang pada musim
panas dan Menjadi singkat pada waktu sejuk.Hal ini menyebabkan jumlah tenaga
suria yang Di terima antara masa siang dan malam,antara musim panas dan sejuk
adalah berbeza.

Faktor komposisi, ketebalan dan kelutsinaran lapisan atmosfera di sesuatu
Tempat.
Lapisan ini boleh menyekat antara 10% hingga 75% sinar suria dari terus ke bumi.
Hal ini bergantung kepada komposisi,ketebalan dan kelutsinarannya.Sebagai contoh
Kawasan gurun panas yang memiliki lapisan atmosfera yang nipis hanya mampu
menyekat, menyerap. Menyerak dan memantul sinar suria dengan kadar yang
minimum. Kesannya Kawasan gurun panas menerima tenaga suria dengan kadar yang
tinggi pada waktu malam Manakala pada waktu siang suhu gurun akan turun dengan
mendadak kerana lapisan Atmosfera yang nipis tidak mampu menghalang bahangan
bumi daripada terus lesap ke Angkasa.

Faktor pancaran sinar suria.
Kawasan yang menerima sinar suria secara sudut Tepat (90 darjah) ia akan menerima
tenaga haba yang tinggi kerana sudut tepat akan Menyebabkan pancaran tertumpu
berbanding dengan sudut serong yang mempunyai Pancaran tersebar dan tenaga
matahari juga turut tersebar.Sudut serong menyebabkan tenaga Suria mengambil masa
yang lama untuk sampai ke permukaan bumi dan jaraknya menjadi Lebih jauh.Hal ini
menyebabkan tenaga suria tersebut lebih banyak hilang menerusi serakan, Balikan,
serapan dan pantulan atmosfera.

Faktor perihelion dan aphelion.
Ketika bumi beredar mengeliling matahari Dalam orbit bujurnya maka terdapat jarak
yang berbeza pada lokasi yang berbeza Antara bumi dengan matahari.Pada jarak
yang lebih dekat,ia dikenali sebagai perihelion Maka bumi akan menerima banyak
tenaga suria manakala pada jarak yang jauh dikenali Sebagai afelion pada jarak ini
bumi akan menerima jumlah tenaga suria yang sedikit.

Faktor ciri litupan permukaan bumi yang berbeza.
Kadar resapan dan Pembalikan bahangan matahari yang dialami oleh litupan tersebut
adalah berbeza-beza Ciri-ciri muka bumi ditentukan oleh tekstur,warna dan struktur
permukaan, komposisi Mineral,ketebalan dan jenis litupan dan juga aspek.Warna
permukaan yang gelap seperti Hutan, batuan lebih banyak menyerap sinar suria
berbanding dengan permukaan yang cerah Seperti salji. Muka bumi yang bertekstur
kasar dan kasap lebih banyak menyerap haba Berbanding dengan permukaan bumi
yang licin dan rata. Permukaan yang menghadap matahari pula akan menerima
tenaga suria yang banyak berbanding dengan permukaan bumi yang Terlindung atau
membelakanginya.

b) Matahari berpengaruh menentukan kegiatan pertanian dikawasan tropika lembap
kerana ia amat penting untuk kegiatan pertanian. Membolehkan aktiviti pertanian
dijalankan sepanjang tahun. Hal ini kerana tanaman mendapat bekalan tenaga
matahari yang cukup untuk menjalankan proses fotosintesis berlaku sepenuhnya.
Tanaman yang ditanam misalnya padi sawah mendapat bekalan tenaga matahari
yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis bagi membolehkan ia membuat
makanan,tumbuh,membesar,berbuah dan matang tepat pada masanya. Selain itu
proses fotosintesis yang cukup,menjamin pokok-pokok dengan subur dan proses
tumbesaran yang tidak terencat. Hasil-hasil pertanian seperti padi sawah juga dapat
dituai dan dikeringkan pada Musim panas ketika sinaran matahari yang terik.Sinaran
matahari tepat dengan masa Penuaiannya. Hal ini mempercepatkan kerja-kerja
pengutipan hasil tanpa gangguan. Proses sejat peluhan(evapotranspiration) berlaku
dengan sempurna kerana Mendapat bekalan tenaga matahari yang cukup.Tanaman
tidak mengalami masalah Lebihan atau kekurangan air. Tenaga matahari
membolehkan tumbuhan dan tanaman Membebaskan wap-wap air menerusi proses
transpirasi.Wap-wap air tersebut dibebaskanMelalui liang stomata daun.
Proses penanaman semula boleh dijalankan selepas penuaian seperti pembakaran
Jerami padi,dan sisa tebu kerana cuaca panas dari matahari memudahkan
pembakaranSisa tersebut untuk membolehkan musim penanaman yang baru
dimulakan.

Selain itu,bekalan tenaga matahari yang cukup menyebabkan petani tidak Perlu
membina “rumah kaca”untuk memerangkap tenaga bagi membolehkan tanaman
Seperti sayuran hidup dan membesar.Hal ini dapat menjimatkan kos pengeluaran
Pertanian.

TEMA 1
BAB 3: TENAGA DAN PERANANNYA KEPADA SISTEM BUMI
SOALAN 1 :
a) Nyatakan enam pengaruh tenaga suria terhadap kehidupan manusia di bumi.
[6 markah]
b) Mengapakah pada masa kini sistem bumi didapati menerima tenaga suria
yang berlebihan? [9 markah]
c) Huraikan lima kesan negatif terhadap sistem dan hidupan di bumi apabila
ia terpaksa menerima tenaga suria berlebihan. [10 markah]
Jawapan:

a) Enam pengaruh tenaga suria terhadap kehidupan manusia di bumi ialah:
I. Penternakan – membolehkan kegiatan pindah ternak (transhumance) pada
Musim panas ternakan dibiarkan meragut bebas sementara pada musim sejuk
Lembu dikurung dalam kandang.
II. Pertanian – tenaga suria akan mempengaruhi bilangan hari-hari untuk bertani.
Biasanya tanaman padi perlu musim panas untuk padi masak dan menuai.
Kegiatan penanaman sayuran dapat dijalankan sepanjang tahun.
III. Pelancongan – musim panas dan musim sejuk.
IV. Pembalakan – musim salji dikawasan sederhana.
V. Perlombongan – kawasan khatulistiwa berbeza dengan kutub kerana kegiatan dapat
Dijalankan sepanjang tahun.
VI. Aktiviti sosial – pakaian dan tempat tinggal.

b) Pada masa kini sistem bumi didapati menerima tenaga suria yang berlebihan
kerana:
Sinaran matahari dapat menembusi ruang atmosfera dengan lebih banyak kerana
berlaku Penipisan lapisan ozon menyebabkan bahang matahari sampai lebih banyak
ke bumi. Bahang bumi tidak dapat dikeluarkan ke angkasa kerana pelbagai gas
pencemar di atmosfera Menyekat bahang bumi dibebaskan.Ini menyebabkan berlaku
lebihan bahangan di ruang Atmosfera bumi.

c) Kesan lebihan tenaga suria terhadap sistem bumi dan kehidupan manusia:
I. Peningkatan suhu global – mencairkan ais kutub dan
menenggelamkan kawasan rendah serta meningkatkan kadar
hakisan ombak.
II. Peningkatan kemasukan pancaran ultraungu – memberi kesan
kepada kulit iaitu Kulit menjadi gelap dan pendedahan yang lama
akan menyebabkan barah kulit.
III. Kekurangan sumber makanan akibat perubahan suhu –
mengurangkan
Pembentukan plankton seterusnya mengurangkan jumlah ikan dan hasil laut.
IV. Menghadkan aktiviti luar rumah – pemanasan akan
menjadikan keadaan rimas, Panas dan tidak selesa.
V. Kehilangan air daripada sistem badan berlaku dengan lebih cepat atau
berlebihan.
VI. Peningkatan pancaran ultraungu – melemahkan sistem pelalian manusia dan
mempengaruhi Genetic sehingga menyebabkan kecacatan.

SOALAN 2 :
a) Jelaskan perbezaan tenaga endogenik dan eksogenik. [6 markah]
b) Tunjukkan empat kepentingan tenaga eksigenik terhadap sistem-sistem
bumi. [9 markah]
c) Jelaskan pengaruh permukaan bumi terhadap nilai albedo tenaga suria.
[10 markah]

Jawapan :
a) Perbezaan tenaga endogenik dan tenaga eksogenik :
 Tenaga eksogenik ialah tenaga dalaman yang berpunca
dari dalam bumi seperti Tenaga gravity radiogenik dan tenaga
haba yang amat penting untuk proses Tektonik kerak bumi
seperti gempa bumi,gunung berapi, lipatan,gelinciran dan
Sebagainya.Tenaga endogenik termasuklah tenaga seismik
(gempa bumi), Tenaga vulkanik (gunung berapi) dan tenaga
atomic daripada galian plutonium, Uranium dan lain-lain.

 Tenaga eksogenik ialah tenaga yang berpunca dari luar
bumi iaitu tenaga matahari Yang akan digunakan oleh
hidupan di bumi dengan menukarkam kepada Bentuk tenaga
lain seperti kima, kinetik dan potensi.

b) Empat kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem bumi ialah:

 SISTEM ATMOSFERA – tenaga suria diperlukan
untuk memanaskan permukaan Air bagi membolehkan air
tersejat menjadi wap air. Semakin tinggi wap air naik ke udara
proses kondensasi berlaku dan akhirnya turun sebagai hujan.

 SISTEM GEOMORFOLOGI – Dalam luluhawa
fizikal tenaga suria diperlukan Untuk meningkatkan suhu dan
menurunkan suhu memgikut perubahan siang dan Malam
sehingga menyebabkan batuan pecah.

 SISTEM HIDROLOGI – Untuk memulakan prosesproses
dalam kitaran hirologi seperti sejat peluhan tenaga
matahari diperlukan misalnya sejumlah 600 kalori Tenaga
baba bagi setiap 1 gm air pada suhu 0 darjah.

 SISTEM EKOLOGI – Tenaga suria penting untuk
tumbesaran tumbuhan karana proses Fotosintesis memerlukan
bekalan tenaga suria yang cukup kepada tumbuhan yang
Bertindak sebagai pengeluar.

d) Pengaruh permukaan bumi terhadap nilai albedo tenaga
suria ialah:

 bumi Warna permukaan yang gelap seperti hutan,
batuan, permukaan bertar lebih banyak menyerap tenaga suria
berbanding permukaan yang cerah seperti salji yang lebih
banyak membalikkan tenaga suria. Ini menyebabkan nilai
albedo atau pembalikan tenaga suria oleh permukaan bumi
adalah berbeza-beza.

 Permukaan bumi yang bertekstur kasar seperti
permukaan bertar dan dinding konkrit Adalah lebih banyak
menyerap haba berbanding permukaan yang rata dan licin.

 Struktur bumi yang mendatar lebih banyak menerina
haba berbanding dengan struktur Permukaan yang tegak.

 Daratan dan air.Daratan lebih cepat panas dan cepat
sejuk berbanding air.

SOALAN 3 :
a) Nyatakan lima kesan lebihan bahangan matahari yang diterima oleh bumi
akibat pwnipisan lapisan ozon. [5 markah]
b) Mengapakah terdapat perbezaan kadar penyerapan haba pada permukaan
bumi? [10 markah]
c) Jelaskan lima kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan
menerima lebihan tenaga eksogenik. [10 markah]

Jawapan:
a) lima kesan lebihan bahagian matahari yang diterima oleh bumi akibat
penipisan lapisan ozon.

 Kesan kepada kulit – menjadi gelap dan
terbakar.Pendedahan yang begitu lama Boleh menyebabkan
barah kulit yang berpunca daripada menerima sinar UV(ultra
violet) yang berlebihan. Sel-sel kulit akan mati.

 Kesan kepada mata – merosakkan penglihatan
manusia (penyakit) katarak mata) Retina mata akan rosak
apabila dipaksa menerima lebihan pancaran matahari.

 Melemahkan sistem pelalian manusia – juga
berpunca daripada penerimaan
Sinar UV yang berlebihan.

 Kehilangan air badan secara berlebihan – badan
cepat berpeluh akibat peningkatan Metabolisme yang
berpunca daripada cuaca panas.kehilangan tenaga/kelesuan
Yang kelak memudaratkan kesihatan manusia.

 Mempengaruhi genetic manusia – menyebabkan
kecacatan yang berpunca daripada radiasi bahangan matahari
secara berlebihan.

 Kekurangan sumber makanan – akibat
perubahan/kekurangan pembentukan
Zooplankton dan lain-lain.Tumbuhan menjadi layu,proses fotosintesis sukar di
jalankan, Spesies ikan kurang membiak dan mungkin berhijrah ke kawasan lain akibat
cuaca yang Terlalu panas.

 Mengehadkan aktiviti di luar rumah akibat
pemanasan global – boleh menyebabkan Fenomena lain
seperti jerebu yang mengganggu aktiviti dan membahayakan
kesihatan
Manusia.

b) Terdapat perbezaan kadar penyerapan haba pada permukaan bumi kerana:

 Warna permukaan bumi – permukaan cerah kadar
penyerapan bahangan Matahari adalah rendah manakala
permukaan gelap mampu menyerap bahanganMatahari yang
tinggi.

 Struktur permukaan bumi – permukaan bumi yang
mengandungi binaan bangunan Daripada konkrit dan
simen,kadar penyerapan bahangan matahari adalah tinggi.
Permukaan bumi yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan
hijau pula kadar penyerapan bahangan matahari adalah
rendah.

 Kandungan mineral dalam batuan – batuan yang
mengandungi ferum akan berwarna hitam keperangan
menyebabkan kadar penyerapan bahangan matahari adalah
tinggi.Batuan yang terdiri daripada batu kapur berwarna putih
menyebabkan kadar Penyerapan bahangan matahari adalah
rendah.

 Aspek/kedudukan permukaan bumi – merujuk
kepada kedudukan permukaan Bumi sama ada berhadapan
dengan pancaran matahari atau membelakangi pancaran
Matahari.Permukaan bumi berhadapan dengan pancaran
matahari secara terus akan menyerap bahangan matahari yang
banyak berbanding permukaan bumi yang terlindung Tidak
dapat menyerap bahangan matahari.

 Tekstur permukaan – permukaan bumi yang kasar
mampu menyerap bahangan Matahari yang banyak
berbanding permukaan bumi bertekstur halus. Permukaan
Tanah yang lembap pula lambat menyerap bahangan matahari
berbanding permukaan Tanah kering.

c) Lima kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima
lebihan tenaga eksogenik ialah:

-Fenomena penggurunan: saiz kawasan gurun semakin besar akibat cuaca dan
persekitaran di kawasan gurun semakin kering-kontang,tandus dan gersang.Prosesproses
luluhawa fizikal serta hakisan layangan angin semakin dominan.
-Pencairan ais kutub: misalnya litupan ais antartika dan Greenland.Pencairan ini
menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko daratan yang rendah tenggelam.
-Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan
tinggikerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.
-Banjir laut: Peningkatan paras laut yang menyebabkan kadar hakisan pantai
meningkat/ saiz pantai semakin sempit.
-Peningkatan kadar luluhawa fizikal: Pemanasan batuan yang menyebabkan
batuan mudah pecah dan tersepai.

Saturday, November 26, 2011

MARAH

MY SIS ANGRY WITH ME......IM SORRY LAA

Tuesday, November 15, 2011

Peluang Terakhir...

21.11.2011 itulah tarikh yg mendebarkan buat semua calon stpm seluruh Malaysia termasuklah diri aku sendiri....

setelah kecundang SPM aku amat menghharapkan aku boleh menebusnya kembali dalam STPM ini tapi dengan usaha aku yang tak seberapa aku tidak yakin bahawa aku boleh melakukannya...aku takut jika tidak dapatmemasuki universiti....


semua ahli keluarga aku mengharapkan aku berjaya.......aku tidak yakin aku boleh buat.......aku harap aku dapat memasuki universiti...


tapi sekiranya aku gagal sekali lagi...aku tidak tahu nak buat apa lagi....
aku tidak dapat simpan perasaan hati dan luahan hati aku ini sebab terlalu banyak mperkara sudah yang aku simpan dan aku tidak mampu menampungnya lagi menyebabkan blog ini menjadi mangsa luahan hati aku......


aku berharap Tuhan memberi aku peluang untuk berjaya dalam pepriksaan ini seterusnya berjaya dalam apa bidang yang aku ceburi..

salam

Thursday, November 3, 2011

SOALAN RAMALAN BM KARANGAN STPM 2011

Isu yang Dicadangkan Pada Tahun 2011
Isu yang disenaraikan di bawah belum pernah dikemkakan lagi dalam peperiksaan STPM dari tahun 2002 hinggalah tahun 2010. Oleh itu, isu yang disenaraikan di bawah ini bolehlah dijadikan latihan untuk menulis karangan. Dengan berdasarkan analisis isu tersebut, terdapat juga isu yang dikemukakan sebanyak dua kali iaitu perpaduan kaum. Selain isu yang dicadangkan di bawah, cubalah isu-isu lain yang boleh dibincangkan dengan guru dan rakan.
1. Pemanasan Global - Faktor, kesan dan langkah untuk mengatasinya.
2. Penganjuran Sukan Peringkat Antarabangsa - Kepentingannya
3. Bangunan atau Tempat Bersejarah - Kepentingan dan usaha untuk mengekalkannya
4. Masalah Bencana Alam - Kesan dan usaha untuk membantu mangsa
5. Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan - Kepentingan dan usaha yang dijalankan
6. Perniagaan Internet - Kepentingannya
7. Jenayah Ragut - Langkah untuk menanganinya
8. Penggunaan Kad Kredit - Kepentingan dan langkah untuk mengawal penggunaannya.
9. Masalah Perumahan - Kesan dan langkah untuk mengatasinya
10. Penyakit kanser - Kesan dan usaha-usaha untuk menanganinya
11. Sekolah Kluster - Kepentingannya
12. Masalah Keracunan Makanan dalam Kalangan Murid Sekolah - Punca dan usaha untuk menanganinya
13. Pelaburan Asing - Kepentingan dan usaha untuk menarik pelaburan asing
14. Pengangkutan Awam - Kelebihan dan usaha untuk menggalakkan penggunaannya
15. Perubatan Alternatif - Kepentingannya
16. Kes Penculikan Kanak-kanak - Langkah-langkah untuk menanganinya
17. Adat Resam - Kepentingan dan usaha untuk mengekalkannya
18. Orang Gaji Asing - Masalah dan usaha untuk mengatasinya
19. Pertanian Moden - Kepentingan dan usaha untuk memajukannya
20. Kebanjiran Drama Bersiri Asing - Kesan dan usaha untuk mengawalnya

Monday, October 31, 2011

PERASAAN SEKARANG

LEGA
TENANG
PUAS HATI
MALU
TAKUT..........

Saturday, October 15, 2011

KAWAN


SALAM SEMUACuba kamu try pejam mata & berfikir sejenak.....pernakah kmu merasa dihargai & pernakah kmu mghrgai sseorg? ..aku hidup 19 tahun sdh dan slama aku hdup ni aku dh prnh rsa dhargai & tk dhrgai...........mmg best dhrgai pbla spttnya kta dhrgai & rsa sakit bla ssuatu yg kta buat ptut dhrgai tpi x dhrgai.....ditolak sana sini,,dibiar tanpa erti.....KAWAN itu la individu ketiga yg ptut dprcyai slepas ALLAH dan keluarga bgi aku......

Dalam bahasa Melayu ada peribahasa yang menyebut ''Orang berbudi kita berbahasa'' & ''buat baik dibalas baik buat jahat dibalas jahat''........cuba fikir lg..selama mana kmu sntiasa nak menjadi orang yg mnerima budi & menerima layanan baik drpda insan yg brgelar kawan? ....sampai bila mau jd mcm ni?.....Cuba la menjadi org yg mmberi budi & layanan yg baik kpd org lain sbb dalam Islam sndri ada mnyebut ''memberi adalah lebih baik daripada menerima''..bagi aku klau korg nk rsa erti budi dan rasa adakah budi anda itu dhrgai cubalah sndri mnabur budi kpd org lain....lepas tu korg lihat n nilai la sndri...Kalau budi tu tk dhrgai jangan cepat melatah.Cuba kmbali pada diri sendiri,adakah anda mcm tu jg? LUFIKIR LA SENDIRI

Aku puas sdh stress2 psal tgk prgai KAWAN yg mcm sial...PEnat,tp ingat jangn lari drpd msalah,tpi cba blajar mnyelesaikannya....sebab itu akan mmberi pngalaman kpd dri kita & mnjdikan kita lbh matang....pengalaman mrupakn ssuatu yg brhrga dlm hdup kta yg akan kta ingat smpai ajal bakal tiba,tkpa klau lmbat slesaikan msalah tu janji tk lri drpd msalah...sbb klau korg lari drpd mslah,msalah tu tkkn slesai dan sejauh itu jga korg akan kurg Kawan dan sjauh itu jgk dri sndri tk thu cra mnylsaikn masalah...

Apabila difikirkan memang bnyak masa aku dihabiskan bersama KAWAN....Aku bersyukur Sbb aku prcya aku punya kawan sejati dan aku harap mereka fikir aku begitu juga...Terutamanya kawan yang aku knal sjak aku zaman kanak2 lagi...

tapi skrg rmai aku tgok Indvdu yg mmlih kawan...mmg tk slah mmlih kwn untuk mndptkn kwan yg baik tp mksud aku skg ni bnyak yg bkawan hnya dsbbkn seseorg tu ada:

 • pangkat
 • ,duit,
 • famous dan terkenal di kalangan kawan atau org ,
 • indvdu yg hndk djdikan kawan tu mnjdi hrpn kpda ssorg indvdu yg tgi pgkt..
 • .yg gila2,
 • yg pandai buat lawak,
 • bekawan bila kita sedang bersuka dn berjaya mlakukan sesutau indvdu ni mau mnumpang kgmbraan tp apabila musibah dtg kpd dri kita dia mghlng dn tk mau brtggungjwab
 • etc.....................

Tapi apabila seseorg yang tidak mempunyai ciri2 sperti yg trtulis diatas akan dibuat sperti TISU yg boleh DIPAKAI APABILA PERLU DAN DIBUANG APABILA TIDAK PERLU dan layanan serta keutamaan yg dbrikan tk sama sperti yg dbrikan kpd invdu yg mempuyai ciri sperti di atas.....dan apabila indvdu yg dianggap sebagai tisu ini tba2 mmpnyai ciri2 seperti dlm di atas scra automatik pla skap mreka yg hipokrit ni brbh dan mmntgkn serta mmrlukan kawan yg dahulunya tdk mmpnyai ciri2 seperti di atas...MEMANG DASAR KAWAN SIAL & HIPOKRIT.....individu munafik seperti ini mmg tk brguna djadikan sbgai kawan...


Tapi apa2 pun aku bersyukur ada kawan yg msih baik.......bagi aku kawan yg sejati dan baik perlu ada ciri2 asas sperti di bawah ni untuk digelar sebagai KAWAN.

 • kawan yang selalu menegur silap anda.
 • yang selalu perasan akan perubahan diri anda.
 • yang cuba buat anda senyum walaupun hakikatnya memang dia tahu yang korang takkan senyum.
 • yang layan kerenah korang walaupun dia orang ada kerja lain sebenarnya.
 • yang tahu erti gurau, lawak, serius.
 • yang faham hanya dengan kerlingan mata korang.
 • yang hidupnya, percaya korang.
 • yang dirinya tegak untuk korang.
 • yang jiwanya seirama dengan korang.
 • yang sentisasa tidak lupa korg wlaupun tidak bersama lagi
 • mmbrikan pewrhatian yug sama seperti kawan yg lain
 • tidak mnyisihkan kawan
  • bla berbakti kepadanya, dia akan melindungi kamu;
  • bla rapatkan persahabatan dengannya, dia akan membalas balik persahabatan kamu;
  • bla kita memerlu pertolongan daripadanya, dia akan membantu kamu;
  • bla kita menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya, dia akan menerimanya dengan baik;
  • bla dia mendapat sesuatu kebajikan (bantuan) daripada kamu, dia akan menghargai atau menyebut kebaikan kamu;
  • bla dia melihat sesuatu yang tidak baik daripada kamu, dia akan menutupnya;bila kta
  • meminta bantuan daripadanya, dia akan mengusahakannya;
  • bla datang sesuatu bencana menimpa dirimu, dia akan meringankan kesusahan kamu;
  • bla kta merancangkan sesuatu, nescaya dia akan membantu kamu;
  • bla berdua berselisih faham, nescaya dia lebih senang mengalah untuk menjaga kepentingan persahabatan.
  • Dia membantu menunaikan tanggungjawab serta melarang melakukan perkara buruk dan maksiat
  • Dia mendorongu mencapai kejayaan didunia dan akhirat.


  Sebagai remaja yang terlepas daripada pandangan ayah ibu berhati-hatilah jika memilih kawan. Kerana kawan, kita bahagia tetapi kawan juga boleh menjahanamkan kita

Kalau ada yang cakap sekarang ni dah tak de kawan sejati, aku rasa korang perlukan latihan intensif mendalami erti kawan, sahabat dengan lebih gigih. Belajar melihat sekeliling dengan hati. Celik mata tak semestinya celik hati! :)

kenalilah hati kerana UKHWAH YANG TERJALIN ATAS DASAR KEPERCAYAAN AKAN TERPANCAR KEIKHLASAN DIHATI KERANA ALLAH..UKHWAH YANG TERJALIN KERANA KEBENDAAN AKHIRNYA AKAN MENEMUI KESENGSARAAN DALAM PERSAHABATAN.
Erti sahabat dalam islam

SAHABAT SEJATI


Sebaik baik sahabat disisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya dan sebaik baik jiran disisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap jirannya” (H.R al-Hakim)


'Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah, mendengar kata-katanya menambahkan ilmu agama, melihat gerak-gerinya teringat mati..'


Inilah antara hikmah, kenapa Allah SWT mencipta manusia daripada berbagai bangsa, warna kulit dan bahasa. Firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13, yang bermaksud:

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenal-kenalan(dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang lebih bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuanNya.’

DALAM Islam faktor memilih kawan amat dititikberatkan. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang sangat mulia, kerana kawan atau sahabat berperanan dalam membentuk personality individu. Adakawan yang sanggup bersusah-payah dan berkongsi duka bersama kita, dan tidak kurang juga kawan yang nampak muka semasa senang dan hanya sanggup berkongsi kegembiraan sahaja.

Pendek kata sahabat boleh menentukan corak hidup kita. Justeru, jika salah pilih sahabat kita akan merana dan menerima padahnya. Selari dengan hadith Rasululah saw yang bermaksud: “ Seseorang itu adalah mengikut agama temannya, oleh itu hendaklah seseorang itu meneliti siapa yang menjadi temannya” (H.R Abu Daud). Bak kata pepatah Arab, “ Bersahabat dengan penjual minyak wangi, kita akan menerima percikan wangiannya, manakala bersahabat dengan tukang besi, percikan apinya akan mencarikkan baju kita.”


ALLAH SWT mencipta makhluk di atas muka bumi ini berpasang-pasangan. Begitu juga manusia, tidak akan hidup bersendirian. Kita tidak boleh lari dari berkawan dan menjadi kawan kepada seseorang. Jika ada manusia yang tidak suka berkawan atau melarang orang lain daripada berkawan, dia dianggap ganjil dan tidak memenuhi ciri-ciri sebagai seorang manusia yang normal.

Sunday, September 25, 2011

KARANGAN BM 2 STPM (ISU PEMBUANGAN BAYI)

Soalan;
Hampir setiap minggu media massa memaparkan kes pembuangan bayi. Kebanyakannya yang ditemui mati dalam keadaan yang menyedihkan dan ada yang bernasib baik ditemui dalam keadaan masih hidup. Telah banyak usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menbasmi gejala ini. Namun usaha ini tidak menampakkan hasil,malah gejala ini semakin menjadi-jadi sehingga tidak dapat dibendung lagi. Bincangkan punca-punca dan langkah-langkah untuk membendung gejala buruk ini.

___________________________________________________________________________

Jawapan;

Sedasawarsa ini,isu pembuangan bayi semakin hangat diperdebatkan di negara kita. Hal ini dapat dilihat menerusi pemaparan oleh media massa hampir setiap saat dan ketika,laporan kes pembuangan bayi terus kepada rakyat. Akibatnya,gejala yang tidak bermoral seperti ini seolah-olah mencerminkan sikap segelintir masyarakat Malaysia yang selama ini bertopengkan syaitan. Segelintir belia,khasnya yang merupakan pelaku utama jenayah ini,jelas memperlihatkan identiti diri mereka yang sememangnya kian rapuh dirajai nafsu. Kita sering dihidangkan dengan berita kematian bayi yang amat menyayat hati,malah terdapat segelintir yang sanggup mengepam janinnya ke dalam tangki hanya untuk melupuskan bukti kelahiran,tanpa rasa bersalah sedikitpun. Penelitian punca-punca yang menunjangi kebejatan masalah ini serta langkah-langkah yang boleh diambil akan mewarnai fokus perbincangan kita.

Kita tidak dapat menyangkal bahawa pengaruh media massa merupakan faktor perdana kepada permasalahan ini. Dalam era ledakan teknologi maklumat ini,sebarang maklumat pornografi boleh dimuat turun dengan mudah menerusi jaringan internet,tanpa perlu bersusah payah untuk mendapatkan video cakera padat di pasaran. Walau bagaimanapun,masih terdapat sesetengah saluran televisyen yang memaparkan aksi lucah yang tidak ditapis terutamanya dalam drama bersiri barat. Nilai-nilai seperti ini jelas menolak unsur ketimuran dan remaja yang sememangnya mempunyai rasa ingin tahu yang menebal akan terdorong untuk meniru aksi yang telah ditonton oleh mereka bersama pasangan berlainan jantina. Kesannya pula akan dirasai oleh si gadis kerana keterlanjuran itulah yang mengundang kepada segala permasalahan. Remaja yang tidak berfikir panjang pula akan cuba menghapuskan kelahiran luar nikah itu dengan sebarang cara sekalipun membunuh. Maka,pengaruh media massa adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal lagi dalam menunjangi permasalahan ini.

Seterusnya,keluarga yang bermasalah juga turut menyumbang kepada permasalahan sosial ini. Hal ini telah dibuktikan menerusi satu kajian yang mengatakan bahawa rata-rata remaja yang terlibat dalam penyakit sosial ini adalah mangsa keruntuhan institusi keluarga. Sikap ibu bapa yang terlalu obses mengejar materialistik bagi menampung kos sara hidup yang semakin tinggi telah menjadikan mereka lalai dalam menjalankan tanggungjawab terhadap anak-anak. Remaja yang dahagakan kasih sayang pastinya akan mencari jalan mudah dengan mencari hiburan yang mampu meleraikan kegersangan mereka,dan ini akan memandu mereka ke kancah maksiat. Setelah terjebak ke kancah sosial yang tiada penamatnya itu,pastinya kes mengandung anak luar nikah akan terjadi. Jalan singkat yang difikirkan,pastinya pengguguran mahupun membuang sahaja bayi tersebut kerana gusar akan dicemuh oleh masyarakat.

Selain itu,sudah terang lagi bersuluh,pastinya kurang penghayatan terhadap nilai agama dan tiada pengetahuan tentang batas-batas pergaulan merupakan pemacu kepada polemik ini. Asas didikan agama yang mapan dan cukup adalah elemen yang terpenting ke arah memacu kehidupan seseorang manusia. Penghayatan terhadap nilai-nilai agama pula mampu menjadi benteng kepada individu itu bertindak atas norma kehidupan manusia kerana individu tersebut sedar akan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan seperti penzinaan yang pastinya akan mengundang kehamilan luar nikah. Maka,ketiadaan penghayatan terhadap nilai agama mampu mewujudkan polemik sosial ini.

Bagi membendung masalah ini dari terus menjadi barah dalam kalangan remaja kita,amnya,langkah yang spesifik,drastik dan holistik perlu diimplementasikan sewajarnya agar pemasalahan ini dapat diatasi. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian adalah peranan ibu bapa remaja itu sendiri ke arah menyediakan didikan yang cukup terhadap anak-anaknya. Didikan haruslah diterapkan sejak kecil lagi sesuai dengan peribahasa ‘melentur buluh biarlah daripada rebungnya’. Pendidikan yang diberikan haruslah seimbang dari aspek rohani dan jasmani supaya setelah dewasa kelak mereka mampu menghadapi segala anasir-anasir luar. Perhatian yang sepenuhnya juga harus diberikan agar anak-anak tidak terasa terabai dan dihargai. Pemerhatian juga perlu dilakukan sentiasa terhadap aktiviti kanak-kanak supaya terkecuali dari melakukan sebarang gejala negatif seperti seks bebas,seterusnya pembuangan bayi.

Akhir sekali,pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan juga perlu bekerjasama untuk membantu mengurangkan masalah ini. Baru-baru ini,cadangan penubuhan ‘Tabung DNA’ merupakan satu langkah yang perlu disokong oleh seluruh rakyat kerana menerusi pelaksanaan ini,ibu bapa yang terlibat dalam kes pembuangan bayi akan lebih mudah untuk dikesan kerana setiap bayi yang dilahirkan akan diambil sampel DNAnya untuk simpanan pihak hospital. Selain itu,pihak Kementerian Pelajaran dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan perlulah menggiatkan lagi program-program kesedaran yang sedia ada bermula dari sekolah rendah lagi agar kesedaran timbul lebih awal dalam diri pelajar. Hai ini dikatakan mampu menjadi perisai kepada mereka kerana telah mempunyai maklumat tentang perkara yang sepatutunya dilakukan. Jika perlu,pengenalan subjek pendidikan seks juga boleh diambil kira.

Kesimpulannya,isu pembuangan bayi ini haruslah diberi perhatian yang sewajarnya oleh setiap pihak supaya gejala ini tidak terus-menerus menjadi barah yang mampu menjejaskan imej negara satu hari kelak. Segelintir rakyat kita seolah-olah telah hilang pedoman diri sehingga sanggup menganiayai nyawa bayi yang tidak berdosa. Segala agenda dan langkah yang telah dirangka oleh kerajaan haruslah difahami dan dilaksanakan oleh semua pihak agar gejala pembuangan bayi tidak lagi menjadi nanah yang terus mencengkam kehidupan masyarakat.

Dihasilkan oleh NurAfizatul Azwa (6 Atas Arif, 2010)


SOALAN RAMALAN PENGAJIAN AM 2 2011

salam

antara topik yg dijangka ialah oku, globalisasi, biotek, penyakit kronik, pemakanan tambahan, pasaran produk halal, globalisasi, peningkatan harga barang, sukan dan krisis makanan berkhasiat.

Ini hanya ramalan. kita sebagai pelajar jgn bgantung sepenuhnya.


Contoh Soalan

Tema : Penyakit Kronik
1. Kini bukan sahaja pencemaran alam mengancam kesihatan manusia, malah perubahan cara hidup juga menjadi puncanya. Bilangan rakyat yang mengalami penyakit kronik semakin meningkat. Terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan peningkatan penyakit kronik dalam kalangan rakyat di Malaysia. Bincangkan.

2. Kehidupan manusia pada alaf moden ini diancam oleh pelbagai jenis penyakit yang berbahaya kerana kecuaian dan cara hidup manusia. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini?

Tema : Makanan

1. Pengambilan makanan suplemen seperti pil vitamin semakin penting dalam kehidupan manusia masa kini. Walau bagaimanapun, pengambilan makanan tambahan boleh menjejaskan kesihatan. Bincangkan.

Monday, August 29, 2011

KOLEKSI PANTUN HARI RAYA AIDILFITRI 2011ASSALAMUALAIKUM......ALHAMDULILLAH KITA DAPAT MENYAMBUT HARI RAYA SEKALI LAGI DI TAHUN 2011...SEMESTINYA PANTUN MENJADI POPULAR DI WAKTU BEGINI.....DI BAWAH NI KOLEKSI PANTUN YANG AKU DAPAT KONGSI KEPADA KORANG......


SELAMAT HARI RAYA MAAF ZAHIR BATIN...KEPADA YANG MENGENALI DIRI INI......#
Makan Roti Dengan Sekaya,
Selamat Hari Raya


Sepuluh jari tersusun rapi,
Bunga melati pengharum hati,
SMS dikirim pengganti diri,
Memohon maaf setulus hati,
Mohon Maaf Zahir Dan Batin.


Malam-malam lihat lampu jalan,
tengok-tengok hantu raya,
hati-hati diatas jalan,
supaya selamat pulang beraya.

jambangan indah lagi berseri,
menjadi hiasan di aidil fitri,
sms ku kirimkan pengganti diri,
tanda ingatan tak lupa dihati

bulan ramadhan bulan yang mulia,
di sambut dengan hati yang gembira,
kini syawal semakin menjelma,
tangan ku hulurkan maaf dipinta…

Ada mata pandanglah keindahan,
Ada mulut berbudilah pertuturan;
Ada hati berilah kesayangan,
Ada salah silap silalah maafkan.Aidilfitri hari kemaafan
Menghapus kesalahan sesama insan
Memupuk perpaduan sesama ehsan
Mengikat tali keakraban

kuih makmur kuih tat
mari makan sama ketupat
bukan je selamat hari raya tapi hari raya yang slamat
itu yang perlu kita ingat

Terlebih bisa tutur bicara,
Disimpan jangan ampun dipinta,
Syawal dinanti kan kunjung tiba,
Ikhlas dari hamba yang cantik jelita.. ;bCincin disarung hati berdebar
Jarinan lembut wajah terhias
Ramadan disambut penuh sabar
Aidilfitri disambut dengan meriah

Saidina Affan menyusun kata
Tutur peri yang aulia
Maaf-bermaafan sesama kita
Di Aidilfitri yang mulia

Buah pauh ditengah bendang
Jadi dagangan ditengah kota
Saudara jauh datang bertandang
Bermaaf-maafan sesama kita

Sungguh rendang pohon rumbia
Tempat persinggahan sianak kera
Ketupat rendang sudah tersedia
Jemputlah semua menjamu selera

Sungai disusur sehari-hari
Dalam gelap menangkap ikan
Kami menyusun sepuluh jari
Salah dan silap harap maafkan

Disisir diandam dengan cekap
Potong rambut pelbagai gaya
Puasa sebulan sudahlah lengkap
Kita menyambut Hari Raya

Negara kita aman sentosa
Jangan dilupa orang terinyanya
Makan sudah baju bergaya
Orang fakir jangan dilupa

Masak udang dan gulai ketam
Pembasuh mulut kuih keria
Berbunyi mercun berdetum detam
Riang gembira dihari raya

Adik tersayang segak bergaya
Mengait kuih di atas para
Suasana riang di hari raya
Bermaaf-maafan riang gembira

Menyeberang lautan melintas negeri
Terbang jauh dari Itali
Datuk nenek muka berseri
Anak cucu telah kembali

Gua Niah pintunya lebar
Dayak dusun jadi penjaga
Datuk nenek tidak tersabar
Kuih tersusun di atas meja

Memukul gendang pelbagai gaya
Amat meriah riang gembira
Ramai bertandang di hari raya
Tersenyum riang sanak saudara

Sunday, August 14, 2011

15.08.2011

15.08.1992 tarikh aku dilahir kan.....n skrg 15.08.2011.....
SELAMAT HARI JADI ALONG......ucapan kpda dri sndri..........umur aku smakin tua n tua....hurmmmm bnyak dosa dari pahala yang telah aku lakukan........wlaupun  mgkin ramai yang tdak mgetahui hari lahir aku,aku lbih suka bgtu.......prahsia ialah sifat aku...walaupun kadang2 rasa sdih org tk ingat bday aku...aku okay ja......hidup kena rocks.....yeaaaaaaa...hurm btul ka tu?

aku rindu zaman kanak2 aku........aku masih ingat lagi first time hari lahir aku disambut dengan meriah pada umur aku 6 tahun.......ibu n ayah aku siap buat kenduri besar smbut hri jadi aku.....ramai orang yang datang n banyak hadiah yang aku perolehi,hadiah yang paling akuingat smpai skrang ialah hadiah senapang dri ayah aku,bola dri mak aku,,buku yang mgndungi peta dunia yg diberi oleh rakan sebaya aku yg mrupakan rakan baik aku zaman kanak2 ABDUL AZIZ....lma sdh aku tk jmpa dia....itu lah saat hari lahir aku yang paling indah......namun smua tu tkda lg dek krana usia yg smakin matang....tkda kek,tkda kenduri takda hadiah smenjak hari itu....bkn krana ibu ayah aku tk mau bg n bkn krana inginkan itu smua pda wktu usia aku yg sdh tua ni..tp sbgai seorang yg anak yg btggngjawab...perlulah fkir positiif......khdupan smkin ssh....duit ssh nk cri....harus akur ttg itu......pda individu yg sdh mncpai umr belasan tahun......tk payah la nk sdih sgt bla org tk ingat bday n tkda smbutan......kita sdh matang so prlu fkir positif.....

tpi jauh di lubuk hati aku ....aku ingin kembali pada saat usia aku 6 tahun aki igin merasai smula orang bcakan doa untuk aku,beri ucapan kepada aku...........krna pda wktu itulah aku dpt mrsakan smbutan hari jadi yg sebenar...........YA ALLAH andainya masa dapat diundur aku ingin kembali ke zaman kanak2 aku........krna zaman knak2 la wktu yg pling mnyronokkan dlam hdup......

anyway once again HAPPY BIRTHDAY ALONG.....


Saturday, August 13, 2011

cara-cara menangani insomnia

Assalamualaikum
kali ni aku nk crita sal insomnia....aku ni jnis yg tk blh tdur awal....mata klawar la ktakan....aku ssh nk tdur mlm...lau tdur pun pkul 3am la pling awal klau dr rmh n klau dpt tdur lgawal drpda time ni puncma tdur ayam je(tak lena)....org ckp aku insomnia......bunyi mcm bhya je....skali search intnet...kcik pnya hal da........n aku tjmpa artikel cra2 mngni insomnia ni......ni aku share kat korg....bca lah n slmt bramal..........
Insomnia merupakan ketidakupayaan untuk tidur, atau ketidakupayaan untuk mendapatkan tidur yang secukupnya. Jumlah waktu tidur yang diperlukan oleh seseorang bergantung kepada umurnya. Bayi-bayi dan kanak-kanak memerlukan waktu tidur yang lebih lama berbanding warga tua. Jumlah tidur yang diperlukan oleh warga tua adalah sekitar 4 – 5 jam berbanding dengan orang yang lebih muda yang memerlukan 8 jam.

Gejala-Gejala

*  Kesukaran untuk tidur.
*  Tidur yang putus-putus atau resah.
*  Kerap bangun dari tidur pada waktu malam.
*  Bangun pada awal pagi dan kesukaran untuk tidur semula.
*  Menjadi letih, mengantuk dan mudah tersinggung pada siang hari.

Apa Yang Anda Harus Buat?

1.  Menjadikan persekitaran tidur lebih selesa.
2.  Mengadakan masa yang tertentu untuk tidur.
3. Elakkan terlalu banyak perkara yang menguja sebelum tidur.
4. Elakkan tidur yang sebentar pada sianghari.
5. Elakkan minuman yang beralkohol atau yang berkafein sebelum masuk tidur.
6.  Senam selalu pada waktu siang 3-5 kali seminggu tetapi elakkan senaman sebelum masuk tidur.
7. Jika anda tidak tidur dalam masa 20 minit, bangun dari katil anda dan duduk di bilik yang lain sehingga anda terasa mengantuk.
8. Baca sebuah buku yang membosankan.
9. Dengar muzik yang lembut.
10.  Runding dengan doktor anda, jika masalah ini berterusan untuk banyak hari atau mengganggu aktiviti harian anda.
11. Ambil ubatan seperti agen hipnotik untuk insomnia hanya jika dipreskripsi oleh seorang  doktor.

Apa yang boleh dilakukan oleh doktor?

1. Memeriksa anda dan mengenalpasti punca masalah.
2. Memberi rawatan mengikut apa yang dijumpai.
3. Ubat tidur, jika perlu.
4. Merujuk untuk penyiasatan selanjutnya, jika perlu, kepada seorang ahli psikiatri. Dengan gaya hidup yang sihat dan jangan kehilangan tidur kerana memikirkan ketidakupayana untuk tidur.

Kisah dua gadis dan aurat

Kisah dua gadis.. Cerita ini bermula dengan dua sahabat yang berbeza. Seorng bertudung dan sopan,seorg tidak bertudung dan agak up to date orangnnya.. Mereka berkawan lama,dan rapat. Zahirnya si sopan ini mmg dari pandangan mata mmg ...amat baik,tetapi rupanya tidak pernah bersolat,dan hanya memakai begitu kerna ikutan fesyen dan ingin menunjuk soleha. Dan manakala si sexy ni pula,iman dalamannya amat kuat,solatnya tidak pernah terabai,dan segala tentang agama,memang makanan dia,cuma kerna terlalu asyik berfesyenlah dia tidak ambil berat tentang auratnya. Dua insan yang berbeza sekali luar dalamnya.. Tiba suatu hari kejadian yang tak disangka berlaku,rumah mereka dimasuk perompak. Dan disaat kejadian,si sopan memang tengah bersiap hendak keluar,dan si sexy sedang asyik menonton tv hanya dengan singlet dan short pants nya. Perompak jadi tak keruan dan mula dihasut syaitan,untuk merogol mereka. Perompak hanya seorang,sedangkan mangsanya berdua.. Bagaimana nak mula?? Siapa pilihan dia?? Dia mula berfikir,si sopan atau si sexy.. Lantas matanya terus tepat ke arah peha si sexy dgn ghairah. Lantas terus dia memilih si sexy,sedangkan si sopan langsung tidak dipandanginya. Dan bagai tiada selera. Berlakulah kejadian itu. Dirogol si sexy dgn rakus dan paksa. Si sopan hanya diam mengigil ketakutan. Setelah selesai memuaskan nafsu serakahnya,si perompak terus melangkah kakinya keluar dalam keadaan kekenyangan yang amat sangat. Dua sahabat ini terus ke balai membuat repot. Selepas beberapa hari kejadian,mereka duduk bersama berbincang tentang trajedi hitam itu. Bertanya si sexy pada si sopan dengan marah,kenapa aku yang sentiasa bersolat dan beramal ni dirogol dan bukannya engkau yang jahil tu dirogol???? Sedangkan selama ini aku ingat Allah dan bersolat. Kau langsung tak pernah solat,tp Allah lindung kau!! Dan aku menjadi mangsa.. Dengan nada suara yang rendah si sopan menjawab,mungkin kerana auratku,pemakaian ku membuat perompak itu jd hilang selera melihat aku. Kerna aku tidak menonjolkan tubuh aku. Walaupon kejahilan ku ini membuat kau berkata begitu,tetapi kerna pemakaian ku Allah menyelamatkan aku.. Mugkin semua ini ada hikmahnya.. Lantas dua2 terdiam dan keadaan menjadi bisu.. Apa yang kita nampak disini,walaupon si sexy beriman dalamanya,tetapi ketrampilan luarannya tidak langsung ada sifat2 orang beriman,manakala si sopan yang walaupon dalamannya jahil tetapi dia tahu kesopanan,dan adab orang melayu. Yang sekali gus menyelamatkan dirinya.. Allah tidak membuat naya atau tidak melindung si sexy yang beriman,juga tidak melindung si sopan yang jahil. Akan tetapi kerna pemakaian dan ketrampilan mereka lah yang menghukum mereka.. Disini kita nampak kenapa didalam islam diterapkan menutup aurat... Kerna,islam itu kesopanan,kesucian,kerna ingin mengelak fitnah dan mengelak terjadinya kes rogol ini.. Buatlah penilaian mengenai cerita yang saya reka ini dan jadikanlah pengajaran utk diri dunia dan akhirat.. Insyallah... 

gambar heliza tu tkda kena mngena dengan ni cerita....sgaja ltak sbgai contoh muslimah yang bttup aurat lgpun dia kiutt...heheheh...

Friday, August 5, 2011

KIAMAT TAHUN 2012 ????

Planet Nibiru, Hari Malang 2012 & Cosmophobia?
Mayan Long Calendar
Mayan Kalendar
Planet Nibiru

David Morrison
NASA Astrobiology Institute Senior Scientist

Pengenalan

ASP astronomi dan mantan Presiden David Morrison membuat laman web yang dipanggil "Tanya Astrobiologist" sebagai sebahagian daripada tugasnya sebagai Senior Scientist di NASA's As-trobiology Institute. Di web ini masyarakat dapat mengajukan soalan daripada perwakilan saintifik NASA, dan Dr Morrison mendapat banyak soalan daripada dari segenap lapisan usia. Akhir-akhir ini, dia telah dihujani dengan soalan tentang hari kiamat pada tahun 2012 dan sebuah planet(Planet Nibiru atau Planet X) yang akan berlanggar dengan bumi pada bulan Disember tahun 2012 adalah penyebabnya. (Keadaan menjadi lebih teruk lagi, sebuah filem tentang catastrophe akan datang ke pawagam berhampiran anda pada November 2009 dan iklan tentang filem itu telah pun bermula.) Dr Morrison telah menjumpai beberapa sumber tentang mitos ini dan dikumpulkan kesemua jawapan yang paling hangat dari soalan-soalan di laman webnya. Para pembaca Astronomi Beat pastinya akan mendapatkan pertanyaan seperti itu dari teman dan kolega dan jadi kami meminta Dr Morrison untuk berkongsi sebahagian daripada kesimpulan bersama kami.
Sehingga Jun 2009 ini, ada lebih daripada 175 buku yang berdaftar di Amazon menceritakan tentang hari kiamat pada 2012. Seperti lelucon ini tersebar, banyak lebih banyak senario bencana sedang menyarankan. "Tanya Astrobiologist" telah menerima hampir seribu soalan tentang Nibiru dan 2012, dengan lebih daripada 200 jawapan yang diposting. Berikut adalah beberapa soalan yang paling popular dan juga jawapan. Lihat: http://astrobiology.nasa.gov/tanya-an-astrobiologist untuk set lengkap 20 top soalan.

1. Apakah jangkaan asal bahawa dunia akan berakhir pada Disember 2012?
Cerita ini bermula dengan mendakwa bahawa Nibiru, yang seharusnya planet ditemui oleh kaum Sumeria, akan menuju ke Bumi. Zecharia Sitchin, menulis fiksyen tentang peradaban Mesopotamia purba Sumeria, mendakwa dalam beberapa buku (misalnya,The twelfth Planet, diterbitkan tahun 1976) bahawa dia telah menemui dan menterjemahkan Sumeria dokumen yang mengenalpasti planet Nibiru ini, ia mengelilingi Matahari setiap 3.600 tahun. Dongeng Sumeria ini merangkumi cerita tentang "astronaut kuno" melawat Bumi daripada sebuah tamadun orang asing yang dikenali sebagai Anunnaki. Lalu Nancy Lieder, menyatakan dirinya seorang psikis mendakwa dia adalah perantara makhluk asing, telah menulis dalam laman webnya Zetatalk, bahawa penghuni planet di sekitar bintang Zeta Reticuli memberi amaran kepada beliau bahawa Bumi dalam bahaya kerana ancaman daripada Planet X atau Nibiru. Bencana ini pada awalnya diramalkan pada Mei 2003, tetapi ketika itu tidak ada apa yang terjadi, dan tarikh kiamat itu bergerak maju hingga Disember 2012. Hanya baru-baru ini dua fabel ini dikaitkan dengan akhir kalendar Maya menghitung musim sejuk yang panjang di Solstice pada tahun 2012 - maka dianggarkan hari kiamat tarikh 21 Disember 2012. (Untuk maklumat lanjut sila lihat:- http://en.wikipedia.org/wiki/2012_doomsday_prediction.

2. The Sumeria adalah tamadun pertama yang terbesar, dan mereka banyak membuat jangkaan tepat tentang astronomi, termasuk kewujudan planet Uranus, Neptun dan Pluto. Jadi mengapa seharusnya kita tidak percaya akan ramalan mereka tentang Nibiru?

Nibiru adalah salah satu nama dalam astrologi Babel(Babylonian) kadang-kadang dikaitkan dengan dewa Marduk. Nibiru muncul sebagai watak kecil dalam puisi ciptaan Babel Enuma Elish seperti yang tercatat di perpustakaan Assurbanipal, Raja Assyria (668-627 SM). Sumeria berkembang jauh lebih awal, dari sekitar abad ke-23 abad ke-17 SM. Mereka yakin bahawa Nibiru adalah sebuah planet dimana ia bertentangan dengan para sarjana yang (tidak seperti Zecharia Sitchin) mengkaji dan menterjemah nota bertulis daripada Mesopotamia purba. Sumeria memang tamadun yang besar, penting bagi pembangunan pertanian, pengurusan air, bandar kehidupan, dan terutamanya menulis. Namun, mereka meninggalkan sangat sedikit nota tentang astronomi. Tentu mereka tidak tahu tentang kewujudan Uranus, Neptun atau Pluto. Mereka juga tidak mempunyai pemahaman bahawa planet-planet mengelilingi Matahari, adalah idea dari Greece purba dua ribu tahun selepas akhir Sumeria. Tuntutan bahawa Sumeria mempunyai astronomi canggih, bahkan mempunyai tuhan yang bernama Nibiru, adalah produk daripada imaginasi Sitchin sahaja.

3. Bagaimana boleh anda menyangkal kewujudan Nibiru ketika IRA menjumpainya pada tahun 1983 dan cerita mengenainya muncul di akhbar terkemuka? Pada saat itu anda menyebutnya Planet X, dan kemudian Xena atau Eris.

IRA (Astronomi Inframerah NASA satelit, yang melakukan kajian di langit selama 10 bulan pada tahun 1983 dan menjumpai banyak sumber inframerah, namun tidak satu pun dari sumber itu adalah Nibiru atau Planet X atau benda lain di luar sistem tata surya.Secara ringkas, IRA mengkatalog 350.000 sumber inframerah, dan pada awalnya banyak daripada sumber-sumber ini yang tidak dikenalpasti. Semua pemerhatian ini telah diikuti mengikut kajian selanjutnya dengan instrumen yang lebih canggih baik di darat dan di ruang angkasa. Khabar angin mengenai sebuah "planet kesepuluh" meletus pada tahun 1984 selepas akhbar saintifik Astrophysical Journal Letters ini diterbitkan yang berjudul " sumber titik yang tidak dikenalpasti dalam kajian mini IRA", yang membahas beberapa sumber Inframerah.Tapi "objek misteri" ini ditemui di galaksi yang jauh (kecuali satu, dimana ia adalah seunting daripada "Inframerah cirrus"), yang diterbitkan pada tahun 1987.Tidak ada satu pun sumber IRA berubah menjadi sebuah planet.Ini bermakna bahawa Nibiru adalah sebuah mitos, tanpa asas fakta. Bagi pengamal astronomi, mendakwa tentang sebuah planet yang "menghampiri" tetapi "tak kelihatan" adalah sekadar bohongan.

4. Mungkin kita sepatutnya bertanyakan tentang Planet X atau Eris? Mengapa NASA merahsiakan orbit Eris?

"Planet X" merupakan oxymoron bila diterapkan pada objek sebenar. Istilah ini telah digunakan oleh para astronomi berabad lalu tentang objek yang berkemungkinan. Sekiranya sesuatu objek yang ditemui, maka ia akan diberi nama, seperti planet Pluto dan Eris, yang keduanya pada suatu masa disebut sebagai Planet X. Jika objek baru ternyata tidak nyata, atau bukan sebuah planet, maka anda tidak akan mendengar tentang hal itu lagi. Jika itu nyata, ia tidak akan disebut Planet X. Eris adalah salah satu daripada beberapa planet kerdil yang baru-baru ini ditemui oleh para astronomi di luar tata surya, kesemua daripada planet tersebut bergerak di atas orbit normal yang tidak akan mendekati Bumi. Seperti Pluto, Eris adalah lebih kecil dari bulan kita. Jaraknya sangat jauh, dan orbitnya tidak pernah mendekati dalam sekitar 4 bilion batu. Tiada rahsia tentang Eris dan orbitnya, kerana anda dengan mudah boleh mengesahkan dengan Googling di google search atau mencarinya di Wikipedia.
*Terjemahan tidak dapat dilanjutkan. Saya akan cuba terjemahkannya sehingga habis sekiranya berkesempatan. Terima kasih.
Artikel dalam bahasa inggeris boleh dimuat turun di bawah kategori konspirasi di sini muat turun

** Ulasan Dari Penulis(Azhar)

Perbahasan mengenai Hari Malang / Doomdays tahun 2012 banyak dilaporkan di internet dan akhbar-akhbar tempatan mahupun luar negara. Malah filem mengenainya sudah ditayangkan. Persoalannya sekarang apakah impaknya kepada umat islam tika ini? Makin hampirkah kita dengan Hari Kiamat? Sebahagian ada yang mengatakan "Nibiru atau planet x(oleh NASA) sedang melengkapkan putaran orbitnya yang berlaku setiap 3600 tahun. Planet ini 100 kali ganda besar bumi dan sama besar dengan planet jupiter( musytari). dijangkakan pada 21/12/2012 planet ini akan memberi kesan paling dahsyat kepada bumi dengan memutarkan kutub2 ke kedudukan terbalik( polar shifting) yang dijangkakan oleh NASA".
Pernyataan seperti ini mungkin mengelirukan kita semua. Kenapa? Kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr Morrison seperti di atas, banyak bercanggah dengan apa yang diperkatakan dan difahami oleh orang ramai. Apakah agenda NASA ini? Seperti yang kita sedia maklum, USA aka Amerika ini mesti mempunyai agenda yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Mereka juga adalah agen yahudi. Pembohongan boleh dilakukan oleh mereka pada bila-bila masa. Kita mesti ingat tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam. Mereka akan sedaya upaya cuba menyembunyikan fakta yang sebenar supaya umat Islam tidak bangkit dan masih tidur seperti yang berlaku di Malaysia ini.
Sama ada info-info yang didapati benar ataupun salah, apa yang wajib kita ketahui ialah mengenai hari Kiamat. Hari yang pasti dan tetap akan berlaku. Berdoalah kita supaya kita tergolong dikalangan orang yang dilindungi oleh Allah s.w.t bila sampainya kemusnahan dunia ini nanti. Subhanallah.....